Türkmenistanyň Prezidenti ýaşlaryň ylmy işler bäsleşiginiň ýeňijilerini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti ýaşlaryň ylmy işler bäsleşiginiň ýeňijilerini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerine Gutlag iberdi.

"Öňe sürýän beýik başlangyçlarymyzda, uludan tutulýan döwletli işlerimizde hemişe ylma daýanýarys. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» taýýarlanylanda hem ylmyň ygtybarly görkezijilerine esaslanyldy. Bu maksatnamada türkmen ylmyny ählitaraplaýyn ösdürmegiň ugurlary jikme-jik beýan edilýär. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzda ylmy gözlegleriň binýadyny berkitmek hem-de yzygiderli döwrebaplaşdyrmak, ýokary tehnologiýalara, düýpli nazary ylymlara daýanýan sanly ykdysadyýeti kemala getirmek babatda toplumlaýyn işleri alyp barýarys" diýip, döwlet Baştutany Gutlagynda nygtady.

Bellenilişi ýaly, dünýäniň ylmy-tehniki gazananlaryny durmuşymyza ornaşdyryp, döredijilikli oýlap tapyşlary bilen tapawutlanýan ýokary derejeli ýaş hünärmenleri taýýarlamaga, zehinli ýaşlaryň ylma bolan höwesini artdyrmaga gönükdirilen giň gerimli çäreleri amala aşyrýarys. Çünki ýaşaýşy gözelleşdirmek üçin köpçülige peýdaly täze zatlary oýlap tapmak — bu türkmen halkynyň gadymdan gelýän ýol-ýörelgesidir. Täze ylmy açyşlar biziň halkymyzyň dünýä ýüzündäki abraýyny beýgelden aýratynlyklaryň biridir.

"Ylym her bir şahsyýetiň, jemgyýetiň, döwletiň barlygy, berkararlygy, bakylygy hem-de dowamaty üçin uly ähmiýete eýedir. Ylym ýaşlaryň özlerine, şu gününe we geljegine bolan ynamyny ösdürýän, olara ýaşaýşyň täze syrly gapylaryny açyp berýän gudratly güýçdür. Ylym bilen meşgullanmak abraý- mertebedir" diýlip, Gutlagda ylymly ýaşlaryň döwletimiziň kuwwatly güýjüdigi, halkymyzyň belent maksatlara ýugrulan nurana geljegidigi bellenilýär.