Apple Hytaýda planşet öndürmegini bes eder

Apple Hytaýda planşet öndürmegini bes eder

Apple iPad planşetleriniň önümçiligini Hytaýdan Wýetnama geçirer. Bu barada Nikkei Asia agentligi habar berdi diýip, lenta.ru belleýär. 

Ýakyn wagtda amerikan kompaniýasy Wýetnamda planşet öndürip başlar. Öň, Apple iPad-y Hytaýda çykarýardy, ýöne sargytlary başga sebite geçirmek kararyna geldi. Hünärmenleriň aýtmagyna görä, korporasiýa ilkinji gezek şeýle karara gelýär. Bu AirPods-dan soň Wýetnamda öndürilýän ikinji uly önüm hatarydyr.
Žurnalistleriň habar bermegine görä, Apple iPad önümçiligini Hytaýdaky koronawirus çäklendirmeleri sebäpli geçirmek isleýär. COVID-19-yň ýaýramagy we zawodlaryň ýapylmagy sebäpli planşetleriň goýberiliş möhleti bozuldy. Amerikan IT-ägirdiniň önümçiligi Wýetnama öň geçirmek isländigi, ýöne şeýle ädimiň sebitdäki koronawirus ýaýrawy sebäpli soňa goýlandygy habar berilýär.
Şeýle-de, kompaniýa COVID-19 çäklendirmeleri täsir etmedik üpjün edijilerini komponentleri birnäçe aýa ýeter ýaly ätiýaç edip goýmagy duýdurdy. Bu iPhone 14 seriýasynyň smartfonlarynyň üznüksiz önümçiligini üpjün etmek üçin zerurdyr. Mundan başga-da, kompaniýa iPad, AirPods we MacBook çykarmak üçin komponentlerden ätiýaç edinmegi tabşyrdy.