BMW awtoulaglaryny dilersiz satyp başlamagy karar etdi

BMW awtoulaglaryny dilersiz satyp başlamagy karar etdi

BMW geljekde awtoulaglary satmagyň «agent» diýilýän görnüşine geçmegi we kem-kemden däp bolan araçyl (diler) merkezlerinden ýüz öwürmegi meýilleşdirýär diýip, Automotive News Europe habar berýär. 

«Häzirki wagtda biz ýewropaly dilerlerimiz bilen agent modeline geçmek hakynda gepleşikleri alyp barýarys» — diýip, BMW Group-yň satuwlar we marketing bölüminiň ýolbaşçysy Piter Hot mälim etdi. Şeýle model araçyllaryň awtoulagyň bahasyna täsir edip biliş mümkinçiligini peseldýär, öndürijiler bolsa, araçyl merkezleri görnüşindäki dellallary ara goşmazdan, öz alyjylary bilen aragatnaşyk saklamaga başlaýar.

Müşderi ulagy bar bolan ätiýaçlygyň içinden ýa-da sargyt resmileşdirmek arkaly saýlap, ulag öndürijiniň gös-göni özüne sargyt eder diýip çaklanylýar. Şonda bahalar hemmeler üçin bir bolar, bahada hiç hili eglişik ýa-da nyrh galdyrma bolmaz.  Şeýlelikde, araçyla diňe awtoulagy sargytça ýetirmek, şeýle hem serwis hyzmatyny edäýmek galýar.
Ýogsa-da, araçyllardan ýüz öwürmegi we elin satuwa geçmegi meýilleşdirýän ýeke bir BMW däl. Şuňa meňzeş hyýal Mercedes-Benzde-de bar: kompaniýa ýakyn ýyllarda Germaniýadaky awtosalonlarynyň toruny 15-20% gysgaltmak isleýändigini eýýäm mälim etdi. Şunuň ýaly meýiller Volkswagen-de hem bar.