BMW awtoulaglaryny dilersiz satyp başlamagy karar etdi

  • 27.05.2022 15:01
  • 16903
BMW awtoulaglaryny dilersiz satyp başlamagy karar etdi

BMW geljekde awtoulaglary satmagyň «agent» diýilýän görnüşine geçmegi we kem-kemden däp bolan araçyl (diler) merkezlerinden ýüz öwürmegi meýilleşdirýär diýip, Automotive News Europe habar berýär. 

«Häzirki wagtda biz ýewropaly dilerlerimiz bilen agent modeline geçmek hakynda gepleşikleri alyp barýarys» — diýip, BMW Group-yň satuwlar we marketing bölüminiň ýolbaşçysy Piter Hot mälim etdi. Şeýle model araçyllaryň awtoulagyň bahasyna täsir edip biliş mümkinçiligini peseldýär, öndürijiler bolsa, araçyl merkezleri görnüşindäki dellallary ara goşmazdan, öz alyjylary bilen aragatnaşyk saklamaga başlaýar.

Müşderi ulagy bar bolan ätiýaçlygyň içinden ýa-da sargyt resmileşdirmek arkaly saýlap, ulag öndürijiniň gös-göni özüne sargyt eder diýip çaklanylýar. Şonda bahalar hemmeler üçin bir bolar, bahada hiç hili eglişik ýa-da nyrh galdyrma bolmaz.  Şeýlelikde, araçyla diňe awtoulagy sargytça ýetirmek, şeýle hem serwis hyzmatyny edäýmek galýar.
Ýogsa-da, araçyllardan ýüz öwürmegi we elin satuwa geçmegi meýilleşdirýän ýeke bir BMW däl. Şuňa meňzeş hyýal Mercedes-Benzde-de bar: kompaniýa ýakyn ýyllarda Germaniýadaky awtosalonlarynyň toruny 15-20% gysgaltmak isleýändigini eýýäm mälim etdi. Şunuň ýaly meýiller Volkswagen-de hem bar.


28.04.2023 11:42
27509

BMW i5 elektrik ulagyny bakyş arkaly dolandyryp bolar

BMW kompaniýasy i5 elektrik sedanynyň prototipleriniň täze suratlaryny çap etmek bilen birlikde täze önümiň aljak adaty bolmadyk aýratynlygy barada gürrüň berdi. Sürüjiniň kömekçiler toplumynda sürüjiniň nazaryny...

13.03.2023 12:37
13592

BMW azyndan ýene 10 ýyl benzinli hereketlendirijileri işläp taýýarlamagyny dowam eder

BMW nemes awtoulag öndürijisi azyndan ýene 10 ýyl içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri öndürmegi meýilleşdirýär we krossowerlerde oturdyljak täze benzinli hereketlendirijilerini işläp taýýarlaýar. Hususan-da...

02.03.2023 10:32
11726

Xiaomi Google bilen bilelikde awtoulaglary telefondan açyp-ýapýan sanly açaryň üstünde işleýär

Xiaomi we Google hyzmatdaşlygynyň indiki tapgyryny yglan etdiler. Täze bilelikdäki taslama awtoulag eýelerine smartfon ulanyp awtoulaglaryny aňsatlyk bilen açmaga mümkinçilik berer. Bu habar Xiaomi 13 Lite, Xiaomi...

02.03.2023 10:29
9793

BMW 2030-njy ýyla çenli wodorod awtoulaglaryny önümçiligini ýola goýar

Germaniýanyň BMW konserni içerki ýangyç hereketlendirijisi bolan awtoulaglardan kem-kemden ýüz öwürmegiň çäklerinde hiç hili  zyňyndysy bolmadyk wodorod ýangyjynyň elementleri bilen işleýän awtoulaglara bil baglar...