Rustam Minnihanow Serdar Berdimuhamedowy mynasyp bolan ordeni bilen gutlady

Rustam Minnihanow Serdar Berdimuhamedowy mynasyp bolan ordeni bilen gutlady

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Prezident Serdar Berdimuhamedowa Russiýanyň “Dostluk” ordeni bilen sylaglanmagy mynasybetli gutlag hatyny ýollady.

"Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky pugta özara düşünişmegi hem-de hoşniýetli gatnaşyklary alamatlandyrýan bu şanly waka, goý, Sizi iki ýurduň halky üçin hem, ählumumy parahatçylygy pugtalandyrmak üçin hem strategik ähmiýete eýe bolan netijeli döwletara hyzmatdaşlygyň ýörelgelerini has-da artdyrmak ugrunda geljekde-de döredijilik ylhamyna ruhlandyrsyn! Size tüýs ýürekden buýsanýaryn we ýurduňyzyň bähbidine alyp barýan jogapkärli işiňizde uly üstünlik, berk jan saglyk, bagt arzuw edýärin" diýip, Tatarystanyň Prezidenti hatynda rus-türkmen hyzmatdaşlygynyň çäklerinde doganlyk halklarymyzyň arasyndaky köpugurly gatnaşyklaryň has-da ösdüriljekdigine berk ynanýandygyny tassyklady.