Hazarýaka döwletleriň wekilleri Türkmenistanda geçiriljek VI Hazar sammitini maslahatlaşdylar

Hazarýaka döwletleriň wekilleri Türkmenistanda geçiriljek VI Hazar sammitini maslahatlaşdylar

23-24-nji maýda Tähran şäherinde Hazar deňziniň meseleleri boýunça ýokary derejeli Iş toparynyň dördünji duşuşygy geçirildi. Bu barada azerforum.com saýty habar berdi.

Gün tertibine laýyklykda, onuň barşynda Hazar deňzinde göni çyzgylary kesgitlemegiň usulyýeti baradaky şertnamanyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu resminamanyň üstünde işlemek dowam etdiriler. Gepleşiklere Azerbaýjandan H.Halafowyň, Gazagystandan Z.Amanžolowyň, Russiýa Federasiýasyndan M.Petrakowyň we Türkmenistandan M.Atajanowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetler gatnaşdy. Duşuşyga Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýetiniň başlygy M.Barimani ýolbaşçylyk etdi.

Taraplar Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar we Hazardaky hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary barada pikir alyşdylar. Hazar deňziniň meseleleri boýunça ýokary derejeli Iş toparynyň indiki duşuşygy Türkmenistanda geçiriler we onuň takyk senesi diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.