Fransiýada 75-nji Kann kinofestiwaly açyldy

Fransiýada 75-nji Kann kinofestiwaly açyldy

17-nji maýda, sişenbe güni agşam Kann halkara kinofestiwaly açyldy. Açylyş dabarasyny France 2 teleýaýlymy görkezdi.

Festiwaly gurnaýjylar 2 müňden gowrak kinolentany gözden geçirmegiň netijesinde öz maksatnamalarynda çykyş etmek üçin 47 filmi seçip aldylar. Şolardanam esasy bäsleşige gatnaşmak üçin 18-si saýlanyp alyndy.
Festiwalyň 75 ýyllygy mynasybetli gurnaýjylar şweýsar zergärlerine täze we ýeke-täk nusgada täzelenen "Altyn palma şahasyny" ýasamagy sargyt etdiler.
Chopard zergärçilik öýi  şahany göwherden ýodajyk bilen bezäp, al kwarsdan bäsleşik baýragyny ýasady. Baýragyň eýesiniň ady onuň ýüzüne 28-nji maýda, festiwalyň tamamlanýan güni haşamlanyp ýazylar. Şoňa çenli emin agzalarynyň makul gören ady pugtadan-pugta saklanýan syr bolar. 
2020-nji ýylda festiwal pandemiýa sebäpli, hiç hili sylag gowşurylmazdan, garyşyk görnüşinde geçdi. Ýöne şonda bäsleşige hödürlenen filmler prokata festiwalyň brendi bilen çykarylmaga hukuk aldylar.