Fransiýada 75-nji Kann kinofestiwaly açyldy

  • 18.05.2022 08:17
  • 9931
Fransiýada 75-nji Kann kinofestiwaly açyldy

17-nji maýda, sişenbe güni agşam Kann halkara kinofestiwaly açyldy. Açylyş dabarasyny France 2 teleýaýlymy görkezdi.

Festiwaly gurnaýjylar 2 müňden gowrak kinolentany gözden geçirmegiň netijesinde öz maksatnamalarynda çykyş etmek üçin 47 filmi seçip aldylar. Şolardanam esasy bäsleşige gatnaşmak üçin 18-si saýlanyp alyndy.
Festiwalyň 75 ýyllygy mynasybetli gurnaýjylar şweýsar zergärlerine täze we ýeke-täk nusgada täzelenen "Altyn palma şahasyny" ýasamagy sargyt etdiler.
Chopard zergärçilik öýi  şahany göwherden ýodajyk bilen bezäp, al kwarsdan bäsleşik baýragyny ýasady. Baýragyň eýesiniň ady onuň ýüzüne 28-nji maýda, festiwalyň tamamlanýan güni haşamlanyp ýazylar. Şoňa çenli emin agzalarynyň makul gören ady pugtadan-pugta saklanýan syr bolar. 
2020-nji ýylda festiwal pandemiýa sebäpli, hiç hili sylag gowşurylmazdan, garyşyk görnüşinde geçdi. Ýöne şonda bäsleşige hödürlenen filmler prokata festiwalyň brendi bilen çykarylmaga hukuk aldylar.


18.01.2023 15:30
71103

Dünýäniň iň garry adamy aradan çykdy

Dünýäniň iň garry ýaşaýjysy, Andre ady bilen has gowy tanalýan Lýusil Rendon 118 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip, Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtynda habar berilýär. Ol 1904-nji ýylyň 11-nji fewralynda Fransiýanyň...

15.12.2022 18:37
6361

Eks-an-Prowans “Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty 2022” adyna eýe boldy

Fransiýanyň Eks-an-Prowans şäheri Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty (iCapital) titulyna eýe boldy. Bu baýrak bilen her ýyl öz işinde innowasiýalary işjeň ulanýan we olaryň ösüşine goldaw berýän Ýewropa şäherleri...

15.12.2022 12:06
5982

Fransiýanyň wekili Lissandro «Çagalaryň Ýewrowideniýesinde» ýeňiş gazandy

Fransiýanyň wekili Lissandro Ermenistanda geçen «Çagalaryň Ýewrowideniýesi» bäsleşiginde üstün çykdy, diýip saz şüweleňiniň resmi saýtynda habar berilýär. On üç ýaşly Lissandro Oh Maman! rok-n-rol kompozisiýasy...

02.12.2022 23:59
10989

Fransiýalylaryň bageti ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Fransiýalylaryň adaty çörek batony bolan baget ÝUNESKO-nyň hökümetara komitetiniň mejlisinde adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawynda hasaba alyndy. Bu barada Interfax.ru habar berýär. Ilkibaşda sanawy doldurmak...