Fransiýada 75-nji Kann kinofestiwaly açyldy

  • 18.05.2022 08:17
  • 9890
Fransiýada 75-nji Kann kinofestiwaly açyldy

17-nji maýda, sişenbe güni agşam Kann halkara kinofestiwaly açyldy. Açylyş dabarasyny France 2 teleýaýlymy görkezdi.

Festiwaly gurnaýjylar 2 müňden gowrak kinolentany gözden geçirmegiň netijesinde öz maksatnamalarynda çykyş etmek üçin 47 filmi seçip aldylar. Şolardanam esasy bäsleşige gatnaşmak üçin 18-si saýlanyp alyndy.
Festiwalyň 75 ýyllygy mynasybetli gurnaýjylar şweýsar zergärlerine täze we ýeke-täk nusgada täzelenen "Altyn palma şahasyny" ýasamagy sargyt etdiler.
Chopard zergärçilik öýi  şahany göwherden ýodajyk bilen bezäp, al kwarsdan bäsleşik baýragyny ýasady. Baýragyň eýesiniň ady onuň ýüzüne 28-nji maýda, festiwalyň tamamlanýan güni haşamlanyp ýazylar. Şoňa çenli emin agzalarynyň makul gören ady pugtadan-pugta saklanýan syr bolar. 
2020-nji ýylda festiwal pandemiýa sebäpli, hiç hili sylag gowşurylmazdan, garyşyk görnüşinde geçdi. Ýöne şonda bäsleşige hödürlenen filmler prokata festiwalyň brendi bilen çykarylmaga hukuk aldylar.


02.12.2022 23:59
9484

Fransiýalylaryň bageti ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Fransiýalylaryň adaty çörek batony bolan baget ÝUNESKO-nyň hökümetara komitetiniň mejlisinde adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawynda hasaba alyndy. Bu barada Interfax.ru habar berýär. Ilkibaşda sanawy doldurmak...

16.11.2022 23:51
5118

Louis Vuitton brendi Parižde özüniň ilkinji otelini açar

Direktorlar geňeşiniň başlygy we baş ýerine ýetiriji direktor Maýkl Berk Vuitton-yň korporatiw ofislerini myhmanhana we söwda toplumlaryna öwürmek boýunça meýilnamalaryny äşgär etdi. Bu barada WWD habar berýär...

09.11.2022 12:07
4025

Fransiýanyň Bretan sebitinde deňiz tolkunlary gorag astyna alnar

Fransiýanyň Bretan sebitinde özboluşly deňiz tolkunlaryny gorap saklamaga kömek etjek goraghana döredildi. Bu indi bu ýerde deňiz gurşawyna zyýan ýetirip biljek islendik işiň gadagan edilendigini aňladýar diýip...

06.11.2022 23:43
10369

Fransiýanyň ýaşaýjysy lotereýada 160 mln ýewro utdy

160 mln ýewrolyk EuroMillions ýewropa lotereýasynyň nobatdaky tiražynyň baş baýragy geçen anna güni oýnaldy we ol Fransiýanyň ýaşaýjysyna nesip etdi. Bu barada şenbe güni Le Parisien gazeti ýazdy diýip, TASS habar...