Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy BAE-niň täze Prezidentini gutladylar

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy BAE-niň täze Prezidentini gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden  gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdiler. 

Hatlarda Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky doganlyk gatnaşyklaryna ýokary baha berilýändigi nygtalyp, bilelikdäki tagallalaryň netijesinde iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň iki halkyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine pugta ynam bildirildi.

Mälim bolşy ýaly, Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan ýurduň Konstitusiýasynyň 51-nji maddasyna laýyklykda, Birleşen Arap Emirlikleriniň täze Prezidenti wezipesine biragyzdan saýlanyldy. BAE-niň Prezidenti Halifa bin Zaýed Al Nahaýýan uzak dowam eden keselden soň, 73 ýaşynda aradan çykdy. Onuň aradan çykmagy zerarly, ýurtda 40 gün matam yglan edildi.