25-nji maýda ähli welaýatlardan Türkmenbaşy şäherine howa gatnawlary açylar

25-nji maýda ähli welaýatlardan Türkmenbaşy şäherine howa gatnawlary açylar

Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe ýüzlenip, 25-nji maýdan başlap, ýurdumyzyň içinde howa gatnawlaryny açmagyň, ähli welaýat merkezlerinden Türkmenbaşy şäherine howa gatnawlaryny guramagyň zerurdygyny aýtdy we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Degişli tabşyryk anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde berildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz dynç almak üçin Awaza, şeýle-de beýleki şypahanalara gelmegi Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň tekliplerine laýyklykda ýola goýmagyň wajypdygyny nygtady.