Braziliýanyň ýaşaýjysy şol bir kompaniýada 84 ýyl işläp, Ginnesiň rekordyny goýdy

Braziliýanyň ýaşaýjysy şol bir kompaniýada 84 ýyl işläp, Ginnesiň rekordyny goýdy

Braziliýanyň ýaşaýjysy şol bir kompaniýada eýýäm 84 ýyl bäri işleýär we ol Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Bu barada “Oddity Central” ýazýar diýip, gazeta.ru habar berýär.

100 ýaşly Uolter Ortmann 1938-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda, ýagny 15 ýaşynda Industrias Renaux SA kompaniýasyna işe ýerleşdi. Ol öz karýerasyny eltip bermek bölüminde kömekçi bolup başlady, ýöne ýyllaryň geçmegi bilen ol satuw menejeri wezipesini eýeledi. 84 ýylyň içinde Ortmann dünýäniň dürli ýerlerine aýlandy, dokuz dürli walýutada aýlyk aldy.

“Siz öz işiňizi söýmeli” – diýip, Ortmann aýdýar.

2022-nji ýylda Uolter şol bir kompaniýada iň uzak karýerasy üçin resmi taýdan Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Ol şeýle üstünligine buýsanýar we ýaşyna garamazdan, heniz hem pensiýa çykmagy meýilleşdirmeýär.

Işiniň ilkinji ýyllaryny ýatlamak bilen, Uolter häzirki wagtda işgärler üçin işiň 84 ýyl ozalkydan has ýeňildigini belleýär. Esasy zat, ykjam telefonyň we internete elýeterliligiň bolmagy we netijede işi dünýäniň islendik nokadyndan amal etmek bolýar. Ortman şunça ýyllap nähili işjeň bolmalydygy we öz işiňi nähili söýmelidigi baradaky soraga ikirjeňlenmän, şeýle jogap berdi:

“Gaharlanmaň, ähli zady ýylgyryş bilen ediň. Duşman gazanmaň, asuda ýaşaň. Bu ýerde, Ýerdäki durmuş diňe geçiş tapgyrydyr”.