Serdar Berdimuhamedow Aşgabada gelen Hytaýyň goranmak ministrini kabul etdi

Serdar Berdimuhamedow Aşgabada gelen Hytaýyň goranmak ministrini kabul etdi

26-njy aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza sapar bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, goranmak ministri Weý Fenhäni kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda taraplar häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara alyp, özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri bolan türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň geljekki ugurlary boýunça pikir alyşdylar.

Türkmenistan we Hytaý Halk Respublikasy netijeli syýasy-diplomatik gatnaşyklary ösdürmek arkaly söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag-kommunikasiýa ýaly ugurlarda we başga-da birnäçe pudaklar boýunça gatnaşyklary yzygiderli pugtalandyrýar. Şunuň bilen baglylykda, hytaý kompaniýalary amatly maýa goýum ýagdaýy döredilen türkmen bazaryna uly gyzyklanma bildirýärler. Öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak onuň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Ynsanperwer ulgamdaky, aýratyn-da, bilim, ylym, medeniýet, sport we saglygy goraýyş ugurlary boýunça netijeli ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmek türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň esasy ugry bolup durýar.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyny durmuşa geçirýän Türkmenistan ägirt uly döredijilik kuwwatyny tutuş adamzadyň bähbidine gönükdirýär. Goranyş häsiýetine eýe bolan, ýurdumyzyň howpsuzlygyny, halkymyzyň asuda we abadan durmuşyny üpjün edýän Harby doktrina hut şu maksatlara kybap gelýär. Şunda Hytaý Halk Respublikasynyň ýurdumyzyň sebitde parahatçylygyň, durnuklylygyň üpjün edilmeginiň, şeýle hem türkmen tarapynyň oňyn başlangyçlarynyň hemmetaraplaýyn goldanylmagynyň möhüm şerti bolan Bitaraplyk derejesine çuňňur hormat goýýandygy bellenildi.