Türkmenistanda COVID-iň sanjymy epidemiki görkezijiler boýunça sanjymlaryň sanawyna girizildi

Türkmenistanda COVID-iň sanjymy epidemiki görkezijiler boýunça  sanjymlaryň sanawyna girizildi

Koronawirusyň waksinasy epidemiki görkezijiler boýunça sanjymlaryň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty tarapyndan tassyklanan sanawyna girizildi. Edaranyň ýolbaşçysy tarapyndan gol çekilen degişli buýruk hukuk habarlarynyň resmi internet-portalynda çap edildi.

«Epidemiki görkezijiler boýunça öňüni alyş sanjymlarynyň sanawyny goşmaça esasynda tassyklamaly» — diýip, resminamada aýdylýar.

COVID-19-dan başga-da sanawa poliomiýelit (A80*), täjihoraz (A36), gyzamyk (В05), gyzylja (В06), hapgyrtma (В26), В görnüşli wirusly sary getirme (В16), A görnüşli wirusly sary getirme (В15), mergi (A20), mergi (A00), garadalak (A22), guduz keseli (A82), garyn garahassalygy (A01), meningokokly infeksiýa (A39) ýaly ýokanç keseller girýär.
Milli senenamamyz waksinanyň iki görnüşini öz içine alýandygyny ýatladýarys: öňüni alyş we epidemiki görkezijiler boýunça. Birinjisi ilaty has howply we giň ýaýran ýokançlardan goramaga gönükdirilendir, ikinjisi — diňe epidemiýalar wagtynda ýa-da olaryň ýüze çykma howpy dörände geçirilýär.
Koronawirusa garşy waksinanyň bu senenama girizilmegi hemmäni waksina almaklyga borçlandyrmaýar. COVID-19-a garşy waksinanyň senenama girizilmeginiň esasy artykmaçlygy — bu sanjymyň döwlet býujetiniň hasabyna mugt edilmegidir.