Owganystanyň Merkezi banky bank hasaplaryndan aýlyk haklaryny çykarmakda goýlan çägi ýatyrdy

Owganystanyň Merkezi banky bank hasaplaryndan aýlyk haklaryny çykarmakda goýlan çägi ýatyrdy

Owganystanyň Merkezi banky fiziki şahslar bank hasaplaryndan aýlyk haklaryny çekenlerinde girizilen çäkleri ýatyrdy, çäkler 2021-nji ýylyň awgustynda girizilipdi. Bu barada çarşenbe güni ugrukdyryjynyň metbugat sekretary Sabir Momand mälim etdi.

«Owganystanyň Merkezi banky, bank we maliýe ulgamyny täzeçe guramagyň strategik meýilnamasyna laýyklykda, döwlete degişli we döwlete degişli däl gullukçylaryň aýlyk haklaryna (çykarmakda) goýlan çäkleri aýyrdy» — diýip, Owganystanyň Ariana News teleýaýlymy Momandyň sözlerini getirýär. Işgärleriň agzalan toparlary öz aýlyklaryny hiç hili çäklendirmesiz çekip bilerler, banklar bolsa pul serişdelerini olaryň islegine görä, saklamazdan berer.

Teleýaýlymyň habar berşi ýaly, «Taliban» hereketi tarapyndan döredilen wagtlaýyn hökümetde premýer-ministriň orunbasary wezipesine bellenen Abdul Ganiniň şu hepdede bank çäklendirmelerini gowşatmaga çagyryş bilen eden çykyşynyň yzysüre Owganystanyň Merkezi banky şeýle karara gelýär.