Türkmenistanyň Merkezi bankynyň öňki başlygy «Senagat» PTB-niň başlygy boldy

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň öňki başlygy «Senagat» PTB-niň başlygy boldy

Täçmuhammet Täçmuhammedow «Senagat» paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdirliginiň başlygy wezipesinden boşadyldy. 6-njy aprelde Serdar Berdimuhamedow degişli karary bilen, «Senagat» PTB-niň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň bu kararyny tassyklady.

Döwlet Baştutanynyň gol çeken karary bilen, «Senagat» PTB-niň ýygnagynyň ýene-de bir karary tassyklanyldy — Gadyrgeldi Müşşikow PTB-niň müdirliginiň başlygy wezipesine bellenildi.
Ýakyn wagta çenli G.Müşşikow Türkmenistanyň Merkezi bankyna ýolbaşçylyk edýärdi, ondan öň, ol ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary meseleleri boýunça wise-premýer wezipesini ýerine ýetirýärdi.
1989-njy ýylda «Senagat» banky Türkmenistanyň ilkinji täjirçilik banklarynyň biridir. Onuň esasy maksady söwda we senagat işi bilen meşgullanýan hususy telekeçileri we senagatçylary goldamak bolup durýar.