Serbiýada prezident we mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçirilýär

Serbiýada prezident we mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçirilýär

Şu gün, 3-nji aprelde Serbiýada nobatdaky prezident saýlawlary we mejlisiň deputatlarynyň nobatdan daşary saýlary geçirilýär. Şol bir wagtda Belgradda, şeýle hem Aranjelowas, Smederewska-Palanka, Luçani, Medweja, Knýažewas, Baina-Başta, Dolewas, Kula, Kladowo, Maýdanpek, Seçan we Sewoýno munisipalitetlerinde ýerli saýlawlar geçýär diýip, Serbiýanyň Respublikan saýlaw topary habar berdi. 

Şeýlelikde, saýlawçylar sekiz dalaşgäriň içinden ýakyn bäş ýylyň dowamynda ýurda baştutanlyk etmäge mynasyp dalaşgäri, şeýle hem dört ýyllyk möhlet bilen Halk skupşinasynyň (mejlisiniň), Belgradyň şäher maslahatynyň we 12 munisipalitetiň deputatlaryny saýlamaly bolarlar.

Ses berişlige ýurduň ses bermäge hukugy bolan 6 502 307 raýaty gatnaşyp biler. Saýlaw uçastoklary ýerli wagt bilen 07:00 (10:00 aşg) açylyp, 20:00-da (23:00 aşg) ýapylar.

Respublikanyň saýlaw toparynyň habar bermegine görä, Serbiýada we daşary ýurtlarda jemi 8 255 saýlaw uçastogy, şol sanda Russiýanyň çäginde iki saýlaw uçastogy açylar. Doly ykrar edilmedik Kosowanyň häkimiýetiniň demarşy sebäpli, Kosowo awtonom serb ülkesiniň we Metohiýanyň çäginde ilkinji gezek prezident saýlawlarynda we mejlisiň deputatlarynyň saýlawlarynda ses bermek çäresi geçirilmez. Kosowodaky serbler öz konstitusion saýlaw hukugyndan peýdalanmak üçin Merkezi Serbiýa gitmäge mejbur bolarlar.

Saýlawlaryň netijeleri saýlaw uçastoklary ýapylandan soň,  96 sagadyň dowamynda, ýagny 7-nji aprelde  moskwa wagty bilen sagat 23:00-da Resbuplikan saýlaw topary tarapyndan yglan edilmeli.