Ilon Mask täze sosial toruny döretmek isleýär

Ilon Mask täze sosial toruny döretmek isleýär

Amerikaly telekeçi Ilon Mask Twitterdäki öz mikroblogunda täze sosial set döretmek barada çynlakaý pikir edýändigini, onda wagyz-nesihata ujypsyz orun beriljekdigini mälim etdi.

Ulanyjylaryň biri SpaceX-i we Teslany esaslandyryjy Maskdan algoritmi açyk çykyş kodly, ilkinji nobatda söz azatlygyna we onuň berjaý edilişine üns beriljek, wagyz-nesihata ujypsyz derejede orun degişli ediljek täze sosial seti döretmegiň mümkinçiligine seredýändigini-seretmeýändigini sorady.

«Men çynym bilen şonuň pikirini edýärin» — diýip, Mask oňa jogap berdi.

Soňra Mask aýratyn hatynda täze sosial seti döretmegiň wagtynyň gelenini-gelmänini ulanyjylardan sorady.
Öňräk Mask adamzat şu onýyllygyň ahyrynda Marsa ilkinji gezek aýak basar diýip, mälim edipdi. Ulanyjylardan biri milliarderden Marsa ilkinji ekipažyň haçan düşüriljegini sorady. Teslanyň we SpaceX-iň baştutany gysga sözde: «2029» diýip jogap berdi.