Ýaponiýa pandemiýa sebäpli girizilen ýurda giriş üçin gündelik çägi 10 müň adama çenli artdyrar

Ýaponiýa pandemiýa sebäpli girizilen ýurda giriş üçin gündelik çägi 10 müň adama çenli artdyrar

Ýaponiýanyň häkimiýetleri aprel aýyndan koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäreleriň çäginde hereket edýän ýurda giriş üçin gündelik çägi artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Kyodo agentligi habar berdi diýip, TASS belleýär.

Häzirki wagtda Ýaponiýa girýänleriň sany 7 müň adamdan geçmeli däl. Indiki aýdan başlap, bu çägiň 10 müňe çenli ýokarlanmagyna garaşylýar. Ilkinji nobatda, ýapon tarapy ýurda gelýän daşary ýurtly talyplaryň sanyny artdyrmagy göz öňünde tutýar. Häzirki wagtda 152 müň töweregi daşary ýurtly talyp Ýaponiýanyň talyp wizasyny alandygyna garamazdan, hereket edýän koronawirus çäklendirmeleri sebäpli ýurda girip bilmeýär.

Ýaponiýada koronawirus ştammlarynyň ýaýramagy sebäpli 2020-nji ýylyň 28-nji dekabryndan dünýäniň ähli döwletleriniň we sebitleriniň raýatlaryna täze wizalary bermek gadagan edildi. Çäreler geçen ýylyň noýabr aýynda gysga wagtlyk gowşadyldy, ýöne omikron ştammynyň ýaýramagy sebäpli olar ýene güýçlendirildi. Mart aýyndan Ýaponiýa täze wizalary ýene bermäge başlady.

Ýurtda koronawirus bilen bagly ýagdaý durnuklaşdy we kesel hadysalarynyň gündelik köpelme görkezijisi peselýär. Soňky bir günde Ýaponiýada, takmynan, 57 müň koronawirus hadysasy ýüze çykaryldy, 188 adam ýogaldy.