Özbegistan 16-njy martdan başlap daşary ýurtly syýahatçylara gapylaryny açdy

Özbegistan 16-njy martdan başlap daşary ýurtly syýahatçylara gapylaryny açdy

16-njy martda Özbegistan, daşary ýurtlardan gelýän syýahatçylaryň akymyny tiz dikeltmek maksady bilen, döwlet serhedinden erkin geçmek boýunça girizilen çäklendirmeleri aradan aýyrdy. Bu karary Respublikan iş topary kabul etdi.

«Koronawirus ýokanjyna garşy edilen waksinalaryň pasporty/sertifikaty bar bolan ýagdaýynda ähli adamlara ýurda PZR-testsiz girmäge rugsat berilýär. Gelýän adamlaryň waksinasiýa baradaky pasporty/sertifikaty bolmadyk ýagdaýynda, olaryň ýanlarynda PZR-testiň (elektron QR-kodly) 72 sagadyň içinde anyklanan otrisatel netijesi bolmalydyr, ýa-da serhetden geçenlerinde, ýa- bolmasa Özbegistan respublikasynyň çägine giren dessine ekspress test tabşyrmalydyrlar» diýip, resminamada aýdylýar.

Özbegistanyň we Gazagystanyň serhetleriniň ähli ýerüsti geçiş nokatlarynda Gazagystanyň we Özbegistanyň raýatlaryny erkin geçirmek boýunça ähli çäklendirmeleriň aýrylandygy aýratyn nygtalýar.
Şonuň ýaly-da, Özbegistanyň Täjigistan bilen serhediniň ýerüsti geçiş nokatlarynda adamlaryň gelmeginde we gitmeginde bellenen wagtlaýyn çäklendirmeler aýrylýar.