Saýlaw uçastoklarynda «akylly» zyýansyzlandyryş geçelgeleri gurnalýar

Saýlaw uçastoklarynda «akylly» zyýansyzlandyryş geçelgeleri gurnalýar

12-nji martda geçiriljek saýlawlar gününde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýeti tarapyndan saýlaw uçastoklarynda “akylly” zyýansyzlandyryş geçelgelerini gurnamak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada 10-njy martda geçirilen Hökümetiň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde söwda toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Ç.Gylyjow türkmen Liderine hasabat berdi.

Ýeri gelende bellesek, şeýle “akylly” enjamlaryň 300-den gowragy saýlaw uçaktoklarynda goýlar we munuň özi saýlawlara gatnaşýanlary wirusly ýokaçlaryň ýaýramagyndan goralmagyny üpjün eder. Enjamlar saýlawlaryň geçiriljek binalarynyň girelgesine oturdyldy.

Enjamlar içinde arkaýyn hereket edip bolýan aşa ýuka metal korpusly ötük görnüşinde ýasalypdyr. Aslynda, bu ötük galtaşmazdan, bedeniň gyzgynyny kesgitleýän ulgam, bedeni we gorag örtüginiň bardygyny ýüze çykarýan, ýüzüň suratyny we şekilini saklamak üçin duýgur hem-de takyk funksiýaly iki gözli fotoenjam bilen enjamlaşdyrylandyr. Enjama ýakynlaşan adamyň gyzgyny ölçelýär. Görkeziji kanagatlandyryjy bolsa, geçelge awtomatik usulda işläp başlaýar. Adam geçelgeden geçýär, ol ýerde bäş sekundyň dowamynda gündelik ulanmak üçin niýetlenen kümüş ionly uniwersal antiseptik serişde derini we geýimleri dezinfeksiýa edýär. Geçelgede ulanylýan serişde yz galdyrmaýar, derini guratmaýar we çalt siňýär.

Bu köpugurly enjamyň geçirijilik ukyby sagatda 1000-den gowrak adama niýetlenendir. Ol raýatlaryň köp üýşýän ýerlerinde, mysal üçin, howa we demir ýol menzillerinde, hassahanalarda, söwda merkezlerinde, bilim edaralarynda, myhmanhanalarda ulanmaga mümkinçilik berýär.