Berdimuhamedow Ermenistanyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Berdimuhamedow Ermenistanyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Waagn Haçaturýana Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Türkmen Lideri şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Waagn Haçaturýana berk jan saglyk, bagtyýarlyk we jogapkärli döwlet işinde uly üstünlikleri, Ermenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk hem-de rowaçlyk arzuw etdi.

Ýeri gelende bellesek, Ermenistanyň parlamenti Waagn Haçaturýany ikinji tapgyrda iň ýokary döwlet wezipesine saýlady. Ol bilimi boýunça ykdysadyýetçi bolup, 1992 — 1996-njy ýyllarda Ýerewan şäheriniň häkimi wezipesinde işledi. 2021-nji ýylyň awgustynda bolsa Ermenistanyň ýokary tehnologiýalar senagaty ministri wezipesine bellenildi. Haçaturýan 10 günden soňra kasam kabul edip, Prezidentlik wezipesine girişer.