Şu gün Ermenistanyň Mejlisi täze prezidenti saýlar

Şu gün Ermenistanyň Mejlisi täze prezidenti saýlar

Mejlisiň çarşenbe güni boljak maslahatynyň gün tertibine Ermenistanyň täze prezidentini saýlamak meselesi goşuldy. TACC-yň maglumat berşine görä, Mejlisiň metbugat gullugy döwletiň täze baştutanynyň wezipesine ýekeje dalaşgär bolar, ol hem premýer-ministr Nikolaý Paşinýanyň toparynyň agzasy, Ýokary tehnologik senagat ministri Waagn Haçaturýandyr diýip habar berýär. Ermenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda prezidentlige saýlanmak üçin Mejlisiň deputatlarynyň umumy sanynyň dörtden üç böleginiň sesine eýe bolmak zerur.

Ýurduň kanun çykaryjy organynda  107 sany deputatyň bardygyny, Paşinýanyň «Raýat şertnamasy» partiýasynda-da 71 mandatyň bardygyny göz öňünde tutsaň, ikinji tapgyrda geçjek saýlawlarda dalaşgäre deputatlaryň umumy sanynyň azyndan bäşden üç böleginiň sesini gazanmagy ýeterlik bolar. Haçaturýan Ýokary tehnologik senagat ministri wezipesine 2021-nji ýylyň awgustynda bellenipdi. Bilimi boýunça ol ykdysadyýetçi, 1992-1996 ýyllarda Ýerewanyň häkiminiň wezipesini eýeledi.

Armen Sarkisýan 2018-nji ýyldan bäri Ermenistanyň prezidenti. 2022-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda ol otstawka gidýändigini mälim etdi. Bu gelen kararyny prezidentiň elinde içeri we daşary syýasatda döwlet ähmiýetli hem-de milletiň bähbidine möhüm meselelere täsirini ýetirmäge zerur bolan gurallaryň ýoklugy bilen düşündirdi. Täze prezident saýlanýança onuň wezipe borçlaryny Mejlisiň spikeri Alen Simonýan ýerine ýetirip gelýär.