Alymlar «çöken» batareýalary dikeltmegiň ugruny tapdylar

Alymlar «çöken» batareýalary dikeltmegiň ugruny tapdylar

Alymlar batareýalarda litiniň işjeň däl ýagdaýda toplanýandygyna üns berdiler hem-de köne batareýalary nädip "janlandyrmalydygyna" we nädip öndürijiligini ýokarlandyrmalydygyna düşündiler. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Batareýalar dowamly ulanylanda, hereketsiz litiniň "lagtalary" emele gelýär - muňa gözlegçiler aýratyn üns berdiler. Gözlegleriň netijesinde, olar bu "ölen" litini gaýtadan işletmegiň mümkindigine göz ýetirdiler.

Alymlar naprýaženiýäniň täsir etmegi netijesinde, litidäki şeýle "lagtalaryň" gaýtadan işläp biljekdigine ynanýarlar. Muny barlamak üçin enjama zarýad berilýän mahaly litiý ionlaryny real wagtda synlamaga mümkinçilik berýän ýörite synag batareýasy döredildi.

Geçirilen synag, netijede, synag batareýasynyň ömrüni 30 göterim ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi. Alymlar bu tehnologiýanyň ulanylyşa çalt ornaşjakdygyna, iň bärkisi, batareýanyň ömrüniň dowamlylygy has möhüm bolan elektrik ulaglary pudagynda uly islegden peýdalanjakdygyna ynanýarlar.