Bosgunlar üçin ÝB-niň has isleg bildirilýän ýurdy belli boldy

Bosgunlar üçin ÝB-niň has isleg bildirilýän ýurdy belli boldy

COVID-19 pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylda Ýewropa Bileleşigine öňküsine garanyňda az bosgun barandan soň, indi migrantlaryň sany ýene-de artýar. Aýratynam, migrantlaryň köpüsi Germaniýa gitmek isleýär. 

REN-TW-e salgylanyp, Day.Az-yň bellemegine görä, bosgun statusy üçin Ýewropanyň hut şu ýurduna arzalar köp gelip gowuşýar diýip, Das Erste nemes teleýaýlymy habar berýär. 
Germaniýanyň KHBS-i ÝB-niň statistika edarasyna salgylanyp, 2021-nji ýylyň ilkinji 9 aýynda Ýewropa Bileleşiginde bosgun statusy üçin ilkinji gezek tabşyrylan tas 356 müň arzanyň hasaba alnandygyny tassyklaýar. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15% köpdür. Şol bir wagtyň özünde, GFR-de ýanwar aýyndan sentýabr aýyna çenli ýüz tutmalaryň sany birbada 33% artyp, 100 müňden geçdi. 
Şeýlelik bilen, şu ýylyň ilkinji dokuz aýynda Germaniýa ÝB-e bosgun statusyny almak üçin berlen arzalaryň 28,4%-i degişli boldy. Bu ÝB-niň islendik ýurduna garanyňda köpdür diýip, “Das Erste” ýazýar. 2020-nji ýylyň degişli döwründe Germaniýada bu görkeziji 24,3% boldy.
Bosgunlar üçin isleg bildirilýän ýurtlaryň hatarynda Fransiýa (ÝB-e tabşyrylan arzalaryň 20%-i), 11% bilen Ispaniýa we 8% bilen Italiýa hem bar.