Her ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanyň gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni belleniler

Her ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanyň gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni belleniler

24-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi döretmek we bu baýramy her ýylyň 6-njy awgustynda belläp geçmek barada degişli Permana gol çekdi.

Resminamada nygtalyşy ýaly, bu baýramy döretmegiň maksady ýurdumyzyň gurluşyk, energetika, jemagat hojalygy we senagat pudaklaryny ösdürmekde, ylmy-tehniki innowasiýalaryň gazananlaryna esaslanyp, öndürilýän önümleriň we edilýän hyzmatlaryň möçberini artdyrmakda hem-de täze belentliklere ýetirmekde toplumyň işgärleriniň halal we tutanýerli zähmetini dabaralandyrmakdan ybaratdyr.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligine, Türkmenistanyň Energetika ministrligine, Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligine, «Türkmenhimiýa» döwlet konsernine hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününiň ýokary derejede hem-de guramaçylykly bellenip geçilmegini üpjün etmek tabşyryldy.