Pakistanyň Prezidenti Raşid Meredowy kabul etdi

Pakistanyň Prezidenti Raşid Meredowy kabul etdi

20-nji dekabrda Yslamabat şäherinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwi bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. 

Bellenilişi ýaly, geljek ýyl Türkmenistan we Pakistan diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň şanly 30 ýyllygyny belleýär. Şunuň bilen baglylykda, duşuşygyň dowamynda geçen döwrüň içinde döwletara gatnaşyklaryň ähli ugurlar boýunça yzygiderli ösdürilendigi, giňeldilendigi we täze görnüşler hem-de mazmun bilen baýlaşdyrylandygy nygtaldy. 

Taraplar energetika pudagyndaky özara hereketleriň starategik binýat bolup çykyş edýän netijeli türkmen-pakistan ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi ugrunda ähmiýetli tagallalary durmuşa geçirýärler. Şunda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçirijisiniň we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi boýunça bilelikdäki hereketleriň işjeňleşdirilmeginiň derwaýyslygyna aýratyn üns berildi.