Yslamabatda owgan meselesi boýunça wekilçilikli maslahat geçirildi

Yslamabatda owgan meselesi boýunça wekilçilikli maslahat geçirildi

19-njy dekabrda Pakistanyň paýtagty Yslamabat şäherinde «Owganystandaky ynsanperwerlik ýagdaýlary» mowzugy boýunça Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň adatdan daşary mejlisi geçirildi, onuň işine Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti gatnaşdy.

TDIM-niň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, öz çykyşynda türkmen tarapy owgan halkyna ynsanperwerlik goldawyny bermegiň aýratyn ähmiýetini belläp geçdi. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen soňky ýyllaryň dowamynda Owganystanda durmuş maksatly desgalaryň ençemesiniň, ýagny mekdebiň, lukmançylyk edarasynyň, metjidiň gurlup ulanmaga berlendigi nygtaldy.

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça YHG-nyň  agza ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň adatdan daşary mejlisiniň jemleýji Kararnamasyna Owganystandaky ynsanperwerlik ýagdaýlarynyň gowulandyrylmagy maksady bilen, ykdysady hyzmatdaşlygyň dowam edilmeginiň hem-de bu ugurda TOPH gaz geçirijisi, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) elektrik geçiriji ulgamy ýaly owgan halkynyň durmuş taýdan abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna täze mümkinçilikleri döredýän iri energetika, ulag we kommunikasiýa taslamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň zerurlygy baradaky bentler girizildi.