Raşid Meredow Yslamabatda pakistanly kärdeşi bilen duşuşdy

Raşid Meredow Yslamabatda pakistanly kärdeşi bilen duşuşdy

18-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Pakistan Yslam Respublikasynyň paýtagtyna sapar bilen bardy. Onuň çäklerinde Raşid Meredow Pakistan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureýşi bilen duşuşyk geçirdi. 

TDIM-niň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, duşuşygyň dowamynda 28-nji noýabrda türkmen paýtagtynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Taraplar, aýratyn-da, söwda-ykdysady ulgamdaky özara hereketlere hem-de onuň strategik esasyny düzýän energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlyga aýratyn üns berip, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň we elektrik geçirijisiniň taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi boýunça hereketleriň işjeňleşdirilmegi ugrunda alnyp barylýan bilelikdäki işleri ara alyp maslahatlaşdylar.