Türkmen wekiliýetiniň agzalary Nýu-Delide we Yslamabatda gulluk iş saparynda bolarlar

Türkmen wekiliýetiniň agzalary Nýu-Delide we Yslamabatda gulluk iş saparynda bolarlar

17-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Merkezi Aziýa — Hindistan dialogynyň” daşary işler ministrler derejesindäki nobatdaky mejlisiniň işine hem-de Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler ministrler geňeşiniň Owganystandaky ynsanperwerlik ýagdaýlary boýunça adatdan daşary mejlisiniň işine gatnaşmak üçin, ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary 2021-nji ýylyň 18 — 20-nji dekabry aralygynda, degişlilikde, Hindistan Respublikasynyň Nýu-Deli şäherinde hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Yslamabat şäherinde gulluk iş saparynda bolarlar.

Bu çärelere görülýän taýýarlyklar barada Hökümetiň 17-nji dekabrda geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow habar berdi. Bellenilişi ýaly, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň Owganystandaky ynsanperwerlik ýagdaýlar boýunça adatdan daşary mejlisi Pakistanyň paýtagty Yslamabatda geçiriler. Şeýle hem Yslamabatda iki ýurduň daşary işler ministrleriniň derejesinde Türkmenistanyň we Pakistan Yslam Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeleri guramak teklip edilýär.

Hindistan Respublikasynyň Nýu-Deli şäherinde geçiriljek «Merkezi Aziýa — Hindistan» dialogyna gatnaşyjy döwletleriň daşary işler ministrleriniň nobatdaky duşuşygyna Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar. Dialogyň çäklerinde Owganystan bilen bagly meselelere hem aýratyn üns berler. Nýu-Delide türkmen-hindi syýasy geňeşmelerini geçirmek hem teklip edilýär.