Türki Döwletleriň Guramasynyň ýolbaşçysy Stambul sammitine gatnaşandygy üçin Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdi

Türki Döwletleriň Guramasynyň ýolbaşçysy Stambul sammitine gatnaşandygy üçin Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdi

Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Bagdad Amreýew Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna hat ýollady. Onda şu ýylyň 12-nji noýabrynda Stambul şäherinde guralan Türki Döwletleriň Guramasynyň 8-nji sammitiniň üstünlikli geçirilmegine uly goşant goşandygy üçin türkmen Liderine hoşallyk bildirilýär.

Hatda: «Bu sammit halkara jemgyýetçiligiň hem-de türki döwletleriň ünsüni çekdi. Siz ýokary derejedäki bu duşuşygyň türki döwletleriň raýdaşlygynyň we bitewüliginiň pugtalanmagynda aýratyn, taryhy ähmiýetiniň boljakdygyny dogry bellediňiz. Türkmenistanyň bu sammite gatnaşmagy onuň keşbine täzeçillik çaýdy hem-de Türki Döwletleriň Guramasyna Türkmenistanyň goşulmagy baradaky öňdengörüjilikli çözgüdiňiz, hakykatdan-da, Siziň ýurduňyz bilen türki döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygyň hil taýdan ýokary tapgyrynyň başlanýandygyny alamatlandyrdy» diýip, guramanyň Baş sekretary Türkmenistanyň ygtybarly hem-de jogapkärli hyzmatdaş hökmünde “Türki dünýä garaýyş — 2040” resminamasynda berkidilen geljekki maksatlary we wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge möhüm goşant goşup biljekdigine ynam bildirdi.