Antoniu Guterriş Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiadanyň açylyş dabarasyna gatnaşar

Antoniu Guterriş Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiadanyň açylyş dabarasyna gatnaşar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş 2022-nji ýylda Hytaýyň Pekin şäherinde geçirilek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar. Bu barada guramanyň ýolbaşçysynyň metbugat sekretary habar berýär.

Guramanyň resmi wekili Stefan Dýužarrigiň aýdyşy ýaly, BMG-niň Baş sekretary Halkara Olimpiýa Komitetinden Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna çakylyk aldy.

Mälim bolşy ýaly, ABŞ Pekin Olimpiadasyna ýurduň resmi wekilleriniň gatnaşdyrylmajakdygy bilen bagly diplomatik boýkot (garşylyk) yglan etdi. Ýöne ol türgenlere degişli däl, ýagny ABŞ-nyň resmi wekilleri ýurduň türgenleriniň ýaryşlara gatnaşakdygyny habar berýär. ABŞ-nyň yzyna eýerip, Awstraliýa, Beýik Britaniýa, Kanada hem diplomatik garşylyga goşuldylar. Halkara Olimpiýa Komitetiniň prezidenti Tomas Bah bu meselede bitaraplygy saklaýandygyny aýdyp, Olimpiýa oýunlaryna türgenleriň gatnaşmagynyň has möhüm görkeziji bolup durýandygyny nygtady.  

XXIV gyşky Olimpiýa oýunlary geljek, 2022-nji ýylyň 4 — 20 fewraly aralygynda Hytaýyň Pekin şäherinde geçiriler. Onda sportuň 7 görnüşi (15 dissiplina) boýunça 109 medal toplumy gowşurylar. Ýeri gelende bellesek, 2015-nji ýylda 2022-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlarynyň geçiriljek ýeri hökmünde saýlanyp alnan Pekin hem tomusky, hem gyşky Olimpiýa oýunlaryny özünde kabul edilen ilkinji şäher bolar.