Antoniu Guterriş Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiadanyň açylyş dabarasyna gatnaşar

  • 10.12.2021 10:18
  • 2615
Antoniu Guterriş Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiadanyň açylyş dabarasyna gatnaşar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş 2022-nji ýylda Hytaýyň Pekin şäherinde geçirilek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar. Bu barada guramanyň ýolbaşçysynyň metbugat sekretary habar berýär.

Guramanyň resmi wekili Stefan Dýužarrigiň aýdyşy ýaly, BMG-niň Baş sekretary Halkara Olimpiýa Komitetinden Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna çakylyk aldy.

Mälim bolşy ýaly, ABŞ Pekin Olimpiadasyna ýurduň resmi wekilleriniň gatnaşdyrylmajakdygy bilen bagly diplomatik boýkot (garşylyk) yglan etdi. Ýöne ol türgenlere degişli däl, ýagny ABŞ-nyň resmi wekilleri ýurduň türgenleriniň ýaryşlara gatnaşakdygyny habar berýär. ABŞ-nyň yzyna eýerip, Awstraliýa, Beýik Britaniýa, Kanada hem diplomatik garşylyga goşuldylar. Halkara Olimpiýa Komitetiniň prezidenti Tomas Bah bu meselede bitaraplygy saklaýandygyny aýdyp, Olimpiýa oýunlaryna türgenleriň gatnaşmagynyň has möhüm görkeziji bolup durýandygyny nygtady.  

XXIV gyşky Olimpiýa oýunlary geljek, 2022-nji ýylyň 4 — 20 fewraly aralygynda Hytaýyň Pekin şäherinde geçiriler. Onda sportuň 7 görnüşi (15 dissiplina) boýunça 109 medal toplumy gowşurylar. Ýeri gelende bellesek, 2015-nji ýylda 2022-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlarynyň geçiriljek ýeri hökmünde saýlanyp alnan Pekin hem tomusky, hem gyşky Olimpiýa oýunlaryny özünde kabul edilen ilkinji şäher bolar.  


16.11.2022 14:00
3322

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

22.10.2022 15:56
4744

Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

Pekinde geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi diýip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) metbugat gullugy habar berýär. Guramanyň hasabatyna laýyklykda, bu 2018-nji ýylda Günorta...

26.09.2022 14:46
4653

Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

Müsüriň prezidenti Abdel Fattah as-Sisi Müsür Arap Respublikasyny 2036-njy ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin dalaşgär hökmünde görkezmek teklibini makullady. Bu barada Müsüriň Ýaşlar we sport ministri...

26.07.2022 13:24
5673

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň şygary belli boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň şygary “Geliň, Oýunlary giňden açalyň” bolar. Bu barada Olimpiadanyň guramaçylyk komitetiniň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär. Şeýle...