Alymlar suwuk antenna döretdiler

Alymlar suwuk antenna döretdiler

Alymlar konus şekilli suwuk antennany döretmek boýunça täze dizaýny teklip etdiler. Şeýle hem onuň ýygylyklaryň giň çäklerinde nähili işleýändigini seljerip gördüler. Bu barada Inderscience salgylanyp, ferra.ru habar berdi.

Teklip edilýän antenna arassa suw, gliserin we deňiz suwy ýaly üç görnüşli suwuklyk bilen synag edildi. Awtorlar enjamyň 300-den 850 MGs aralygyndaky ýygylyk diapazonynda 1-den 2-ä çenli naprýaženiýe boýunça dik tolkunlaryň koeffisentine ýetip biljekdigini anykladylar.
Modelirlemäniň we geçirilen tejribäniň netijeleri teklip edilýän ykjam we tygşytly konus antennasynyň giň ýygylyk diapazonyny üpjün edýändigini tassyklaýar. Şol bir wagtyň özünde, gyzykly tarapy, iş ýygylygy konusyň içindäki suwuklygyň beýikligini üýtgetmek bilen kadalaşdyrylýar. Şeýle hem onuň metal antenna garanyňda 30-40% gysgadygy we ondan çykýan radioýaýlymyň ählitaraplaýyn bolandygy bellendi.
Antenanyň şu görnüşi has çeýe hem-de has arzan düşýär diýip, çeşme belleýär.