Alymlar ysmaz adamlary bejermek üçin gel döretdiler

Alymlar ysmaz adamlary bejermek üçin gel döretdiler

Alymlar haýwanlarda oňurga ýiliginiň nerw öýjükleriniň täzelenmegini işjeňleşdirýän gel görnüşli maddany işläp taýýarladylar. Maddanyň nähili täsir edýändigini görkezmek üçin bolsa oňurgasy ysmazly syçanjygyň “öňki" we "soňky” ýagdaýynyň wideosyny görkezdiler. Bu barada moika78.ru habar berdi.

Demirgazyk-Günbatar uniwersitetiniň (ABŞ, Illinoýs) resmi web sahypasynda habar berlişi ýaly, neýrobiolog-alymlar oňurga ýiliginiň nerw öýjüklerinde regenerasiýa genlerini işjeňleşdirýän geli döretmegiň hötdesinden geldiler. Nerw reseptorlaryna täsir edýän molekulalardan döredilen täze madda zeper ýeten aksonlary bejerýär we dürli maýyplyklary bejermäge mümkinçilik berýär.
Işlenip düzülen madda laboratoriýa syçanjygynda oňurga ysmazyny bejermäge mümkinçilik berdi. Ol derman sanjymyndan we reabilitasiýa döwründen soň ysmaýan aýaklaryna doly erk edip bildi.
Alymlar ýakyn wagtda bu dermanyň adamlarda hem synag edilip başlajakdygyny belleýärler.