Beýik Britaniýanda binalary elektrokarlara zarýad berijiler bilen üpjün etmegi borçlandyrarlar

Beýik Britaniýanda binalary elektrokarlara zarýad berijiler bilen üpjün etmegi borçlandyrarlar

Beýik Britaniýanyň hökümeti 2022-nji ýyldan başlap gurluşykçylary ähli täze binalary elektrokarlar üçin zarýad beriji stansiýalar bilen üpjün etmäge borçly etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Birleşen Korollygyň premýer-ministri Boris Jonsonyň çykyş böleklerinde aýdylýar. Olar hökümet ýolbaşçysynyň diwanhanasy tarapyndan ýaýradyldy. Bu barada lenta.ru habar berýär.

Häkimiýetler her ýyl öýlerde awtoulaglar üçin 145 müň zarýad berijiniň peýda bolmagyna garaşýarlar. Stansiýalar diňe bir täze binalarda däl, eýsem düýpli abatlaýyş işlerinden soň on we ondan köp awtoduralgasy bolan islendik binada gurnalmaly. Portlardan islendik elektromobili “doldurmak”, şeýle-de gibrid akkumulýatoryna zarýad bermek bolar.

Täze başlangyç hökümetiň bug gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça strategiýasynyň bir bölegi bolup, ekologiýa taýdan has arassa awtomobilleriň peýdasyna içerki ýangyç hereketlendirijili awtomobillerden ýüz öwürmäge ýardam eder. RAC Limited serwis kompaniýasy bir binada zarýad beriji enjamlaryň oturdylmagynyň ortaça 800 funt sterlinge düşjekdigini belleýär – bu işlere döwlet tarapyndan hemaýat berilmeli.

Hökümet ýolbaşçysynyň diwanhanasynda bellenilişi ýaly, şunuň bilen bagly kanun taslamasy eýýäm şu ýyl parlamente hödürlenmeli, täze normatiwler bolsa eýýäm indiki ýyldan güýje girmeli.