ABŞ-da çagalary Instagrama çekmekde Meta kompaniýasyna garşy derňew başlandy

ABŞ-da çagalary Instagrama çekmekde Meta kompaniýasyna garşy derňew başlandy

ABŞ-nyň 9 ştatynyň prokurorlary Meta kompaniýasynyň çagalary we ýetginjekleri öz Instagram sosial toruna çekmek boýunça işjeňligini derňärler.

"Nýu-Ýorkuň Baş prokurory Letisiýa Jeýms ýurduň baş prokurorlar topary bilen bilelikde Meta Platforms-da sosial torlaryň fiziki we psihiki saglyk üçin zyýanlydygyny bilýändiklerine garamazdan, çagalaryň we ýaşlaryň arasynda Instagram sosial toruny ýaýratmak boýunça kompaniýanyň işjeňligini derňejekdigini yglan etdi» - diýip TASS ştatyň Baş prokuraturasynyň saýtynda neşir edilen habary getirýär.

Prokurorlaryň konsorsiumy Meta tarapyndan sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda ştatyň kanunlarynyň mümkin bolan bozulmalaryny derňär, şeýle hem kompaniýanyň jemgyýetçiligi howp astyna salanlygyny anyklamaga çalşar.

Bellenilişi ýaly, derňew işi ýaş ulanyjylaryň Instagram ulanmak ýygylygyny we dowamlylygyny artdyrmakda kompaniýanyň ulanýan usullaryny seljermäge gönükdirilendir.

"Kompaniýany Facebook ýa-da Meta diýip atlandyrmak möhüm däl», esasy zat: bu sosial torlar örän howply. Olaryň ýaşlara fiziki zyýan bolşy ýaly, psihiki zyýan ýetirýändigi subut edildi. Mark Sukerberg we onuň dolandyrýan kompaniýasy nobatdaky gezek girdejini howpsuzlykdan ileri tutýarlar. Biziň derňew işimiz bu hili hereketleri bes etdirmäge gönükdirilendir» - diýlip Nýu-Ýorkuň Baş prokurorynyň sözleri getirilýär.

Ýatlatsak, sentýabr aýynda Facebook kompaniýasy (soň Meta üýtgedilen) Instagram Kids programmasynyň üstünde işlemegini bes edendigini mälim etdi. Ondan öň, Mark Sukerbergiň kompaniýasy 13 ýaşdan aşakdaky çagalar üçin adybir sosial toruň wersiýasyny işläp taýýarlaýardy.