Türkmen Lideri Merkezi Aziýa ýurtlaryndaky kärdeşleri bilen gatnaşyklaryna ýokary baha berdi

Türkmen Lideri Merkezi Aziýa ýurtlaryndaky kärdeşleri bilen gatnaşyklaryna ýokary baha berdi

«TRT World» teleýaýlymynyň baş redaktory Ýusuf Erim söhbetdeşligiň dowamynda türkmen Lideriniň sebitdäki ýurtlar bilen hyzmatdaşlyga nähili baha berýändigi, kärdeşleriňiz bilen gatnaşyklary bilen gyzyklandy. Gurbanguly Berdimuhamedow bu hyzmatdaşlyga netijeli, ynamdar, anyk çözgüde gönükdirilen hökmünde baha berýändigini aýtdy.

Öz gatnaşyklarymyzda biz hoşniýetli goňşuçylykdan, birek-birege hormat goýmakdan, doganlykdan we halklarymyzyň medeni-siwilizasion ýakynlygynyň taryhy baglanyşygyndan ugur alýarys. Bu berk binýat geljege ynamly garamaga, ähli ugurlarda hyzmatdaşlyk üçin giň gerimli, uzak möhletli we durmuş ähmiýetli meýilnamalary düzmäge mümkinçilik berýär — diýip, türkmen Lideri Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri bilen sebitiň durnukly we yzygiderli ösüşini hem-de onda ýaşaýan halklaryň abadançylygyny üpjün etmek maksady bilen, özara ylalaşykly çözgütleriň kabul edilmeginiň üstünde işleýändiklerini, yzygiderli gepleşikleri geçirýändiklerini nygtady.

Bellenilişi ýaly, bir ýarym ýyl bäri biziň ýurtlarymyz öz tagallalaryny birleşdirip, pandemiýanyň ýaýramagyna garşy bilelikde göreşýärler.