Awstriýanyň baş diplomaty Aşgabatda gepleşikleri geçirer

Awstriýanyň baş diplomaty Aşgabatda gepleşikleri geçirer

4-9-njy noýabr aralygynda Awstriýa Respublikasynyň daşary işler ministri Mihael Linhart Merkezi Aziýa ýurtlarynda saparda bolýar. Gyrgyzystanda, Täjigistanda we Özbegistanda saparda bolup, bu döwletleriň ýolbaşçy düzümleri bilen duşuşyklary geçiren jenap Linhart saparyň soňky gününde, 9-njy noýabrda Aşgabatda bolar.

Habar beriş serişdeleriniň maglumatlarynda aýdylyşy ýaly, Awstriýanyň baş diplomatynyň Merkezi Aziýa döwletlerine saparynyň maksady ikitaraplaýyn ykdysady gatnaşyklary ösdürmek hem-de Owganystandaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşmak boýunça gepleşikleri geçirmekden ybarat. Mihael Linhartyň bellemegine görä, Merkezi Aziýa ýurtlarynda sanlylaşdyrma, gidroenergetika, saglygy goraýyş, suw serişdelerini rejeli peýdalanmak ýaly ugurlarda uly mümkinçilikler bar. Şoňa görä-de, ol sebit ýurtlaryna saparynyň dowamynda ýany bilen köp sanly awstriýaly işewürleri hem alyp geldi.

Bäş günlük saparynyň çäklerinde Awstriýanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Bişkekde geçirilen «Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa» birinji Ykdysady forumyna hem gatnaşdy. TmCars.info-nyň ozal hem habar berşi ýaly, bu ýokary derejeli foruma gatnaşmak üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çary Gylyjow hem Gyrgyz Respublikasynda gulluk saparynda boldy we gyrgyz tarapy bilen birnäçe gepleşikleri geçirdi.

Saparynyň öň ýanynda Awstriýanyň baş diplomaty Owganystanyň ýakyn goňşulary bolandygy sebäpli, Merkezi Aziýa döwletleriniň bu ýurtdaky çökgünligi kadalaşdyrmakda esasy orun eýeleýändiklerini nygtady. Onuň sözlerine görä, Merkezi Aziýa döwletlerine sapary raýdaşlyk bildirmekden, halkara terrorçylykly hereketlere, guramaçylykly jenaýatçylyga we adam söwdasyna garşy göreşmek boýunça bilelikde iş alyp barmak üçin teklipleri hödürlemekden ybaratdyr. Umuman, jenap Linhartyň bu sapary Awstriýanyň owgan halkyndan hem-de merkezi aziýaly hyzmatdaşlaryndan ýüz öwürmeýändigini tassyklamaga mümkinçilik berýär.