Ç.Gylyjow Bişkekde Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa Ykdysady forumyna gatnaşar

Ç.Gylyjow Bişkekde Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa Ykdysady forumyna gatnaşar

4-nji noýabrda söwda toplumyny ösdürmek boýunça geçirilen iş maslahatynyň dowamynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjowy Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa birinji Ykdysady forumyna gatnaşmak üçin, Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherine gulluk iş saparyna ibermek baradaky Buýruga gol çekdi.

Resminama laýyklykda, 5-nji noýabrda Çary Gylyjow Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

Ýeri gelende bellesek, Bişkekde geçirilýän bu forum pandemiýadan soňky döwürde ykdysadyýeti durnukly dikeltmek üçin utgaşykly jogap çärelerini işläp taýýarlamagy ara alyp maslahatlaşmaga gönükdirilendir. Ol Merkezi Aziýa döwletleriniň Premýer-ministrleri hem-de Hökümet Baştutanynyň orunbasarlary derejesinde geçirilip, Ýewropa Komissiýasynyň ýerine ýetiriji wise-prezidenti Waldis Dombrowskis bolsa Ýewropa Bileleşiginiň adyndan wekilçilik eder.