Owgan tarapy Türkmenistan bilen bilelikdäki taslamalaryň gurluşygyny çaltlandyrmak isleýär

Owgan tarapy Türkmenistan bilen bilelikdäki taslamalaryň gurluşygyny çaltlandyrmak isleýär

31-nji oktýabrda Kabul şäherine bolan iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Owganystanyň ýokary derejeli döwlet wekilleri bilen birnäçe duşuşyklary geçirdi. Olarda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) elektrik geçirijisiniň hem-de Türkmenistandan Owganystanyň birnäçe welaýatlaryna demir ýollaryň gurluşygynyň işjeňleşdirilmegi bilen bagly meselelere garaldy. 

Owganystanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Abdulsalom Hanafi: «Biz iki ýurduň arasyndaky milli taslamalaryň mümkin bolan ýakyn wagtda işe girizilmegini ileri tutýarys, çünki olaryň durmuşa geçirilmegi üçin zerur bolan şertler, şol sanda howpsuzlyk aýratynlyklary hem döredildi» diýip belledi. 

Owganystanyň Goranmak ministri Muhammad Ýakub hem-de Içeri işler ministriniň w.w.ý.ý. Sirajuddin Hakkani bilen geçirilen işjeň gepleşikleriň barşynda owgan tarapy bilelikdäki ykdysady taslamalaryň ählisiniň howpsuzlygynyň üpjün ediljekdigini beýan etdi.

Owganystanyň goranmak ministrliginiň ýolbaşçysy: «Biz iki ýurduň arasyndaky infrastruktura hem-de ykdysady taslamalaryň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi üçin tagallalarymyzy gaýgyrmarys» diýip tassyklady. Bular barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.