Böwrek rak keseliniň sekiz alamaty belli edildi

Böwrek rak keseliniň sekiz alamaty belli edildi

Angliýanyň Milli saglygy goraýyş ulgamy bilen Cancer Research UK-nyň hünärmenleri böwrek rak keseliniň sekiz alamatyny belli etdiler diýip, “Express” neşiri habar berýär. Muny lenta.ru ýetirýär.

Materialda bu patologiýanyň Britaniýada onkologiýa keselleriniň arasynda ýaýraýşy boýunça ýedinji orny eýeleýändigi aýdylýar. “Eger-de siz böwrek rak keseli bilen keselleseňiz, hiç kim näçe wagt ýaşajakdygyňyzy anyk aýdyp bilmez, bu, köplenç rak keseliniň haýsy tapgyrdadygyna baglydyr” – diýip, hünärmenler belleýär.

Şeýle-de, olar, esasan böwrekdäki çişiň tötänleýin ýüze çykarylýandygyny, sebäbi adatça bu keseliň özüni görkezmeýändigini aýdýarlar. Şeýle-de bolsa, lukmana ýüz tutmalydygyny görkezýän birnäçe alamatlary sanap geçmek bolar.

Olardan ilkinjisi – peşewde gan ýa-da gematuriýa. Ganyň hemişe bolmagy hökmany däl. Bu gelip-gidip biler” – diýip, neşir belleýär. Şeýle-de, hünärmenler bu alamatyň käte güýçlenip, käte bolsa ýüze çykmasyny bes edip biljekdigini, şonuň üçin ilkinji gezek ýüze çykanda lukmana ýüz tutmalydygyny nygtaýarlar.

Böwrüňdäki çişler ýa-da pökgermeler hem onkologiýa keseliniň alamaty bolup biler. Mundan başga-da, böwrek rak keselinde horlanmak, ýokary temperatura bilen güýçli derlemek, ýadawlyk, işdäň kesilmegi, özüňi ýaramaz duýmak we arkaňda gapyrgalaryň aşagynda aýrylmaýan güýçli agyry bolup biler.