R.Meredow Owganystanyň goňşy döwletleriniň ministrleriniň duşuşygyna gatnaşdy

R.Meredow Owganystanyň goňşy döwletleriniň ministrleriniň duşuşygyna gatnaşdy

27-nji oktýabrda EYR-nyň Tähran şäherinde Owganystanyň goňşy döwletleriniň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň ikinji duşuşygy geçirildi. Onda daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistana wekilçilik etdi.

Nobatdaky gepleşiklere Özbegistanyň, Pakistanyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçylary, şeýle-de Russiýanyň hem-de Hytaýyň wekilleri gatnaşdylar. Diplomatlar Owganystanda milli toparlaryň ählisiniň gatnaşmagynda inklýuziw hökümetiň döredilmeginde taraplaryň özara goldaw bermeklige gönükdirilen tagallalarynyň utgaşdyrylmagynyň zerurlygyna aýratyn üns berdiler. Owgan topragynda abadançylygyň üpjün edilmegi hem-de ýurduň sebit ähmiýetli iri göwrümli ykdysady, energetika we ulag-aragatnaşyk ulgamyndaky taslamalara işjeň çekilmeginiň mümkinçilikleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy duşuşygyň esasy mowzuklarynyň hatarynda boldy.