Tesla-nyň bahasy ilkinji gezek 1 trln dollara ýetdi

Tesla-nyň bahasy ilkinji gezek 1 trln dollara ýetdi

Tesla-nyň bazar kapitallaşdyrmasy 100 müň elektromobil sargyt eden Hertz Global Holdings Inc bilen şertnama baglaşylandygy baradaky täzeligiň esasynda 1 trln dollara ýetdi. Tesla-nyň paýnamalary 9,38%, 993,78 dollara çenli ýokarlandy diýip, kommersant.ru habar berýär.

Şeýlelik bilen, Tesla Apple, Microsoft, Amazon we Alphabet bilen birlikde bazar bahasy 1 trln dollardan geçýän kompaniýalaryň sanawyna girdi. Ýöne Maskyň kompaniýasy heniz bazaryň liderlerinden ep-esli yza galýar: mysal üçin, Apple-iň bahasy $2,46 trln, Microsoft-yň bahasy $2,3 trln. Şeýle-de bolsa, Tesla 1 trln dollar belliginden geçiş tizligi boýunça rekord goýdy. Munuň üçin oňa 18 ýyldanam az wagt gerek boldy (2003-nji ýylyň 1-nji iýulynda esaslandyryldy).

25-nji oktýabrda amerikan awtoulag kärendesi ulgamy Hertz-iň 100 müň elektromobil bilen üpjün etmek barada Tesla kompaniýasy bilen ylalaşyk gazanandygy belli boldy. Bu Tesla-nyň taryhynda iň uly sargytdyr. Şertnamanyň maliýe şertleri aýan edilmeýär, ýöne KHBS-iň hasaplamasy boýunça, onuň umumy bahasy 4,2 mlrd dollara ýetip biler. Elektromobiller 2022-nji ýylyň ahyryna çenli ýola goýulmaly.

Ýakynda Interbrand konsalting kompaniýasy dünýäniň iň gymmat 100 brendiniň ýyllyk sanawyny hödürledi, bir ýylyň dowamynda bahasyny 184% artdyran Tesla ($36,3 mlrd) ösüş depgini boýunça lider boldy.