Elektrikli ulaglaryň satuwynyň paýy Ýewropa bazarynda, takmynan, 20%-e ýetdi

Elektrikli ulaglaryň satuwynyň paýy Ýewropa bazarynda, takmynan, 20%-e ýetdi

Ýylyň üçünji çärýeginde Ýewropa Bileleşiginde satylan awtoulaglaryň bäşden birini elektrikli awtoulaglar düzýär. Bu barada Ýewropa awtoulag öndürijiler assosiasiýasynyň hasabatyna salgylanyp, Reýter habar berýär. Muny plus-one.ru ýetirýär.

"Ýewropa Bileleşiginde akkumulýatorly elektrikli we ulgama birikdirilýän gibrid modelleriniň satuwy ähli satuwlaryň 19%-ini tutdy" diýip, çeşme belleýär.

Akkumulýatorly elektrikli ulaglaryň satuwy, takmynan, 57% ýokarlanyp, 212,000 birlige ýetdi, ulgama birikdirilýän gibrid ulaglaryň satuwy bolsa 43% töweregi ýokarlanyp, 197,000-den gowrak boldy.

Şeýle hem ACEA benzinli awtoulag söwdasynyň 35%, dizel ulagynyň satuwynyň bolsa 40% azalandygyny belläp geçdi. "On ýyl ozal dizel ulaglary ÝB-de satuwyň 50%-inden geçýärdi, indi welin olaryň paýy 18%-denem pes" diýip, assosiasiýa belleýär.

АСЕА-nyň hünärmenleri bu hadysanyň sebäplerini ÝB-niň uglerod zyňyndylary baradaky täze berk talaplaryny berjaý etmegiň zerurlygy bilen düşündirýärler. Şol bir wagtyň özünde, sarp edijiler elektrikli ulaglar üçin hökümet tarapyndan berilýän ýeňilliklerden peýdalanýarlar.