Berdimuhamedow onlaýn usulda ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisiniň açylyşyna badalga berdi

Berdimuhamedow onlaýn usulda ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisiniň açylyşyna badalga berdi

23-nji oktýabrda Türkmenistanda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga berildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow onuň açylyş dabarasyna wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdy.

Türkmen Lideri açylyş dabarasynda eden çykyşynda Ahal-Balkan we Balkan-Daşoguz ugurlary boýunça halkalaýyn energoulgamy taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň Türkmenistanyň bir bitewi energoulgamyny döretmäge mümkinçilik berjekdigini mälim etdi. Şonuň netijesinde onuň birinji tapgyrynda Ahal-Balkan ugry boýunça ýokary woltly täze elektrik geçirijisini gurmak meýilleşdirildi.

Türkmen gurluşykçylary tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilen bu taslama arkaly geljekde Balkan-Daşoguz böleginiň gurluşyk gurnama işleri dowam etdirilip, ony bir bitewi energoulgamyna birikdirmek işi tamamlanar. Şunlukda, her hili howa şertlerinde-de ýurdumyzyň ähli sebitleri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün ediler.

Soňra türkmen Lideri onlaýn usulda täze taslamanyň açylyşyna badalga berdi we dabaranyň dowamynda Türkmenistanyň energetika pudagynyň gazananlaryna hem-de täze taslama bagyşlanan wideofilm görkezildi.

TmCars.info-nyň Hökümetiň 22-nji oktýabrda geçirilen mejlisine salgylanyp, ozal habar berşi ýaly, ýurdumyzyň iki welaýatyny baglanyşdyran ýokary woltly täze elektrik geçiriji içerki sarp edijileriň energiýa üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak bilen birlikde, daşary ýurtlara eksporta ugradylýan elektrik energiýanyň mukdaryny artdyrmak üçin hem tehniki mümkinçilikleri döreder. Halkalaýyn energoulgamy döretmek taslamasynyň çäklerinde Ahal-Balkan, Balkan-Daşoguz we Ahal-Mary ugry boýunça ýokary woltly asma elektrik geçirijiler we podstansiýalar toplumy gurlar.