Berdimuhamedow onlaýn usulda ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisiniň açylyşyna badalga berdi

  • 24.10.2021 09:37
  • 6072
Berdimuhamedow onlaýn usulda ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisiniň açylyşyna badalga berdi

23-nji oktýabrda Türkmenistanda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga berildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow onuň açylyş dabarasyna wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdy.

Türkmen Lideri açylyş dabarasynda eden çykyşynda Ahal-Balkan we Balkan-Daşoguz ugurlary boýunça halkalaýyn energoulgamy taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň Türkmenistanyň bir bitewi energoulgamyny döretmäge mümkinçilik berjekdigini mälim etdi. Şonuň netijesinde onuň birinji tapgyrynda Ahal-Balkan ugry boýunça ýokary woltly täze elektrik geçirijisini gurmak meýilleşdirildi.

Türkmen gurluşykçylary tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilen bu taslama arkaly geljekde Balkan-Daşoguz böleginiň gurluşyk gurnama işleri dowam etdirilip, ony bir bitewi energoulgamyna birikdirmek işi tamamlanar. Şunlukda, her hili howa şertlerinde-de ýurdumyzyň ähli sebitleri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün ediler.

Soňra türkmen Lideri onlaýn usulda täze taslamanyň açylyşyna badalga berdi we dabaranyň dowamynda Türkmenistanyň energetika pudagynyň gazananlaryna hem-de täze taslama bagyşlanan wideofilm görkezildi.

TmCars.info-nyň Hökümetiň 22-nji oktýabrda geçirilen mejlisine salgylanyp, ozal habar berşi ýaly, ýurdumyzyň iki welaýatyny baglanyşdyran ýokary woltly täze elektrik geçiriji içerki sarp edijileriň energiýa üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak bilen birlikde, daşary ýurtlara eksporta ugradylýan elektrik energiýanyň mukdaryny artdyrmak üçin hem tehniki mümkinçilikleri döreder. Halkalaýyn energoulgamy döretmek taslamasynyň çäklerinde Ahal-Balkan, Balkan-Daşoguz we Ahal-Mary ugry boýunça ýokary woltly asma elektrik geçirijiler we podstansiýalar toplumy gurlar.


şu gün 17:02
44

Moskwada Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň DIM-iniň ýolbaşçylary duşuşar

6-njy dekabrda Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynda Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow türkmen kärdeşi Raşid Meredowy kabul eder. Russiýanyň daşary syýasat edarasynyň resmi wekili Mariýa...

şu gün 16:26
97

Türkmenistan 2022-nji ýylda Gazagystan bilen haryt dolanyşygyny 130% artdyrdy

Türkmenistan bilen Gazagystanyň özara haryt dolanyşygy 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda 128,1% artyp, 328,2 mln dollara barabar boldy. Finpom.kz portalynyň habar...

şu gün 08:55
2492

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň energetika ministrini kabul etdi

30-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary ara...

29.11.2022 16:22
15288

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...