Toyota 2030-njy ýyla çenli elektrik ulaglary üçin $3,4 mlrd maýa goýar

Toyota 2030-njy ýyla çenli elektrik ulaglary üçin $3,4 mlrd maýa goýar

Ýaponiýanyň Toyota kompaniýasy elektrik ulaglaryň ösüşi üçin 3,4 mlrd dollar maýa goýmagy maksat edinýär. Bu eýýäm 10 ýyldan meşhur ýapon brendiniň ähli lineýkasynyň elektrik bolup biljekdigini aňladýar. Häzirki wagtda esasy wezipe elektrokarlar üçin akkumulýatorlary işläp taýýarlamakdan ybarat. Bu barada carsweek.ru belleýär.

Bellenilen mukdaryň ep-esli bölegi hem hut şu serişdeler üçin sarp ediler. Ilki bilen ABŞ-nyň territoriýasynda awtomobil batareýalaryny öndürýän zawod gurlar, munuň üçin 1,29 mlrd dollar maýa goýlar.

Zawod 2025-nji ýyla çenli işläp başlar we onda 1 750 adam zähmet çeker. Şeýle-de, awtomobil batareýalarynyň täze görnüşleri taýýarlanylar, çünki agramy azaltmak, ýokarlandyrylan ýol ätiýajy hem-de has uzak ömür bu ugurda iň möhüm wezipelerdir. 

Demirgazyk Amerikada Toyota-nyň baş müdiri Ted Ogawa maýa goýumlaryň hasabyna kompaniýanyň elektromobilleri alyjylar üçin has elýeterli etjekdigini belleýär. Mundan başga-da, täze işläp düzmeleriň we materiallaryň kömegi bilen Toyota akkumulýatorlarynyň bahasyny 30 göterim arzanladar.