Alymlar körler üçin «akylly» hasa döretdiler

Alymlar körler üçin «akylly» hasa döretdiler

Stenford uniwersitetiniň inženerleri görşi kadaly bolan adamlaryň, şeýle hem körleriň pyýada ýöreýiş tizligini ýokarlandyrýan hem-de nawigasiýany gowulandyrýan «akylly» hasa oýlap tapdylar. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Akylly hasa “Augmented Cane” diýlip atlandyryldy. Ol adaty hasadan, esasan, iki zady bilen tapawutlanýar. Enjam ulanyjynyň daş-töweregi barada maglumat ýygnaýan kamera ýaly dürli datçikler bilen enjamlaşdyrylandyr. Şeýle-de, onda GPS we LIDAR datçikleri hem bar. LIDAR datçikleri obýektiň hasadan näderejede uzakdygyny ölçemäge kömek edýär.

Mundan başga-da, hasanyň aşaky ujunda adamyň ýöreýiş tizligini sazlamaga kömek edýän tigirçek bar. Ol adama haçan we nirä ýüzlenmelidigine düşünmäge mümkinçilik berýär. Umuman, enjam nätanyş ýerlerde arkaýyn gezmäge kömek edýär.