Kasym-Žomart Tokaýew ýakynda Türkmenistana döwlet sapary bilen geler

Kasym-Žomart Tokaýew ýakynda Türkmenistana döwlet sapary bilen geler
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewi Türkmenistana döwlet sapary bilen gelmäge çagyrdy. Türkmen Lideriniň bu çakylygyny Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň mejlisine gatnaşýan wise-premýer Raşid Meredow ýetirdi. Bu barada akorda.kz habar berýär. 
12-nji oktýabrda Kasym-Źomart Tokaýew Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowy kabul etdi. Gazagystanyň Prezidenti Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Awazada geçirilen üçünji konsultatiw duşuşygynyň sebitleýin hyzmatdaşlygy has-da çuňlaşdyrmak üçin täze mümkinçilikleri açandygyny aýtdy. 
Taraplar ikitaraplaýyn syýasy, söwda we ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmagyň geljegi, şeýle-de howpsuzlygy meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanda geçiriljek VI Hazar sammitine taýýarlyk onuň esasyny düzdi.
Raşid Meredow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähirli salamyny ýetirip, Tokaýewiň Türkmenistana döwlet sapary bilen gelmäge çakylygyny gowşurdy. Gazagystanyň Prezidenti ýakyn wagtda Aşgabada sapar bilen barmaga taýýardygyny tassyklady we bu saparyň iki döwletiň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň ähli ugurlaryna hil taýdan täze itergi berjekdigini nygtady.