Ýeriň howply asteroid bilen çaknyşmagynyň öňüni almagyň ýoly tapyldy

Ýeriň howply asteroid bilen çaknyşmagynyň öňüni almagyň ýoly tapyldy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Jon Hopkins uniwersitetiniň alymlary ýörite barlag geçirdiler we onuň netijesinde, asteroidiň Ýer bilen çaknyşmagynyň öňüni almagyň ýoluny teklip etdiler. Bu barlag Ýeriň Bennu atly asteroid bilen çaknyşmagynyň ähtimal howpy zerarly geçirildi diýip, ferra.ru habar berdi.

Çeşmäniň habaryna görä, alymlar asteroidleriň dürli orbitalarynyň we şeýle asman jisiminiň döwülip bilinjek bölekleriniň tizliginiň täsir massasyna nähili täsir edýändigini we munuň Benn üçin ulanylyp bilinjekdigini, mundan başga-da, eger-de ýadro enjamy partladylaýsa, oňa näme bolup biljekdigini öwrendiler. Başlangyç şert hökmünde asteroidiň bäş dürli orbitasy alyndy.

Alymlaryň pikiriçe, iň täsirli usuň kinetiki täsir elementlerini ulanyp, bir megaton kuwwatly, ýöne massasy Bennudan 5 esse az ýadro enjamynyň partladylmagy hasaplandy. Mundan başga-da, partlamany asteroidiň üstünden birnäçe metr uzaklykda amala aşyrmaly.

Bellenilişi ýaly, eger-de asteroid garaşylýan çaknyşykdan 2 aý öň  partladylsa, wagtyň geçmegi bilen onuň täsir massasy müň esse azalar - asteroid bölekleriniň 99%-den gowragy Ýerden sowa geçer.